CONTRACT-CADRU DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE

CĂTRE PERSOANE FIZICE

Nr. ____ din data de ______

Încheiat între:

Societatea RAI BUSINESS CONSULTING SRL cu sediul în București, Str. Căpitan Ion Gârbea nr. 26, Bloc Turn, ap. 70, et. 7, Sector 5, Email: v500.ro@gmail.com, Telefon: +40 731 035 646, Website: V500.ro, CIF RO34551640, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/6217/2015, Cont bancar: RO76 RNCB 0076 1461 6468 0001, titulară a Licenței de turism nr. 2607 / 04.07.2022, pentru Agenția de Turism V500, reprezentată prin administrator Alice Radu, în calitate de Organizator / Agenție,

și

Dl./d-na. __________________________, domiciliat / domiciliată în_________________________, telefon __________, email ___________, posesor / posesoare al / cărții de identitate seria _______ nr. ___________, eliberat / eliberată de ____________ la data de __________, CNP __________, în calitate de Călător / Turist,

denumite în mod individual ”Partea” și împreuna ”Părțile”,

au convenit la încheierea prezentului contract-cadru (”Contractul”), pentru sine și pentru următoarele persoane pentru care Călătorul înțelege să achite prețul Contractului, după cum urmează:

Călători: __________________________________________________________

 1. Obiectul Contractului
  1. Obiectul Contractului îl constituie vânzarea de către agenție a pachetului de servicii de călătorie/a unui serviciu de călătorie înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului Contract și eliberarea documentelor de plată și călătorie.
  1. Descrierea / caracteristicile pachetului de servicii de călătorie (după caz, a serviciului de călătorie) este prezentată în ofertă, iar aceasta este anexată și devine parte integrantă a acestui Contract.
 2. Încheierea Contractului
  1. Contractul se încheie după caz în oricare din următoarele situații:

a) în momentul semnării lui de către turist sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin telefon sau mijloace electronice;

b) în momentul în care turistul primește confirmarea scrisă a rezervării de la agenție, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă. Este responsabilitatea agenției de turism de a informa călătorul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, agentia poate solicita un avans cuprins între 20 – 50 % din prețul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcție de data la care călătorul solicită serviciile. Dacă înscrierea intervine cu mai puțin de 30 zile înaintea plecării, pachetul turistic se va achita integral. În cazul nerespectării termenelor de plata, agenția își rezervă dreptul de a anula rezervarea.

În cazul în care conținutul bonului de comandă nu diferă de conținutul confirmării călătoriei turistice și confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, călătorul care decide să renunțe la călătoria turistică, datorează agenției penalități conform cap. VI din prezentul Contract.

În cazul în care conținutul bonului de comandă diferă de conținutul confirmării călătoriei turistice primite în scris de la agenție sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, călătorul poate considera că voiajul nu a fost rezervat și are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite, dacă acesta nu optează pentru o varianta alternativă.

c) în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă și/sau tratament, bilet de excursie, etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii de călătorie fac parte din oferta standard a agenției de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

 • În cazul în care prezentul Contract este pus integral la dispoziția călătorului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul agenției sau alte mijloace de comunicare electronică (e-mail, fax, etc.), obligația de informare a călătorului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informații în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de agenție, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, respectiv dacă prezentul Contract prezentat călătorului în modalitățile prevăzute mai sus, conține informațiile prevăzute la art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative. Fotografiile / imaginile prezentate în cataloagele, ofertele speciale, site-urile, platformele de socializare, materialele publicitare sunt orientative și au caracter informativ, fără însă a afecta calitatea și cantitatea serviciilor contractate de călător.
  • Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de călătorie înscris în documentele de călătorie.
  •  Informațiile privind statele pe teritoriul cărora, la data încheierii prezentului Contract, este decretată stare de urgență/alertă, în privința cărora Ministerul Afacerilor Externe a formulat alerte de călătorie, sub forma de avertismente sau atenționări, ori  Comitetului Național pentru Situații de Urgență a emis reglementari,   sunt publice și pot fi consultate accesând http://www.mae.ro/travel-alerts si https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19?limit=10&limitstart=0. In contextul pandemiei / epidemiei de SARS-CoV-2 (COVID19) (inclusiv formele ulterioare associate), calatorul  recunoaste si accepta in mod expres posibilitatea ca, ulterior incheierii prezentului Contract, dar si pe parcursul sejurului turistic, sa fie instituite restrictii sau noi conditii de calatorie atat in tara de destinatie cat si in Romania (cu titlu exemplificativ, insă fără a se limita la: obligativitatea purtării măștii de protecție, prezentarea unui test antigen/PCR negativ sau obligativitatea efectuării acestuia în țara de destinație, intrarea în carantină sau autoizolare la întoarcerea în România, necesitatea prezentării  dovezii vaccinării, etc). Prin semnarea prezentului Contract, calatorul își asumă riscul apariției uneia sau mai multora dintre condițiile prezentate mai sus (riscuri care nu pot cădea în sarcina agenției și care țin de decizii ale terților, cu titlu exemplificativ, însă fără a se limita la: autorități locale/naționale din statele de destinație sau din România), respectiv recunoaște și acceptă în mod expres că în nicio situație acestea nu vor putea fi imputate agenției și nu vor putea constitui un motiv de renunțare fără penalizare, astfel în situația în care pachetul de servicii de călătorie poate fi în mod rezonabil executat, orice anulare poate interveni cu respectarea prevederilor Cap. VI de mai jos.
 • Prețul Contractului și modalități de plată
  • Pretul total al pachetului/serviciului de călătorie este de ___________ inclusiv toate taxele, comisioanele, tarifele și alte costuri suplimentare suportate de organizator. Dacă prețul nu este specificat în prezentul Contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziție călătorului, site-ul organziatorului, alte mijloace de comunicare electronica și/sau pe factură.

In situatia contractarii serviciilor de călătorie în regim early booking, reducerea este inclusa în pachet, iar procentul precizat se aplică numai serviciilor de cazare. În acest caz, orice modificare a contractului, solicitată de călător, determină anularea rezervării cu penalizări și refacerea acesteia la prețul și condițiile din momentul reînscrierii. De asemenea, nerespectarea condițiilor de plată aplicate rezervărilor tip early booking determină modificarea prețului pachetului conform ofertei standard.

 • Modalități de plată
  • La încheierea Contractului se achita:

a) un avans in suma de __________ din prețul Contractului, iar diferenta de __________ se va achita pana la data de _________; sau

b) plata integrală a contravalorii pachetului de servicii de călătorie.

Depășirea termenului de plată determină aplicarea unei penalități de 0,4% pentru fiecare zi de întarziere, procent aplicat la suma scadentă și neachitată, dacă organizatorul nu optează pentru rezilierea Contractului.

 • În cazul în care la încheierea Contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face astfel:

a) pentru serviciile de călătorie care necesită confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de agenție în scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de comunicare.

b) pentru serviciile de călătorie care nu necesită confirmare din partea prestatorilor, după cum urmează:

 • termene de plata oferta STANDARD:

–    20% din pretul pachetului de calatorie la inscriere;

  –   30% din pretul pachetului de calatorie cu minim 60 zile inaintea plecarii;

  –   50% din pretul pachetului de calatorie cu minim 30 zile inaintea plecarii.

 • termene de plata oferta EARLY BOOKING

–   20% din pretul pachetului de calatorie la inscriere;

  –   30% din pretul pachetului de calatorie la termenul limita al ofertei de Early Booking;

  –   50% din pretul pachetului de calatorie cu minim 30 zile inaintea plecarii.

Depășirea termenului de plată determină aplicarea unei penalități de 0,4% pentru fiecare zi de întarziere, procent aplicat la suma scadentă și neachitată, dacă organizatorul nu optează pentru rezilierea Contractului.

Condițiile de plată de mai sus (oferta standard și oferta early booking) se aplică în toate cazurile, cu excepția celor în care programul valorificat /confirmat are propriile reguli de achitare (vezi condițiile ofertei sau ale programului turistic).

 • Plata serviciilor de călătorie se va efectua în RON la cursul de vânzare comunicat de Organizator în ziua emiterii facturii.
  • Toate documentele de călătorie (vouchere, bilete de avion etc) vor fi înmanate Turistului numai după achitarea integrală a contravalorii pachetului de servicii turistice.
  • Pentru a fi validate voucherele si rezervările, Turistul trebuie să trimită acest contract semnat, la Agenție, înainte de data plecării în călătorie. În cazul în care contractul semnat nu va fi trimis la Agenție înaintea datei de plecare, aceasta își rezervă dreptul de a nu valida rezervările făcute pentru Turist.
 • Drepturile și obligațiile Agenției

4.1. Organizatorul se obligă să furnizeze călătorului un bon de comandă, numai în situația solicitării unor pachete de servicii de călătorie care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenției de turism și care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii de călătorie care se regăsesc în oferta proprie a agenției de turism sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, agenția poate furniza călătorului un bon de comandă, dacă consideră necesar.

4.2. În cazul modificării uneia dintre prevederile esenţiale ale Contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unităţii de cazare, Agenţia are obligaţia de a informa turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii călătoriei. În cazurile prevăzute la pct. 4.7 lit. b) şi c), informarea se va face în timp util pentru a permite turistului să decidă începerea călătoriei.

4.3. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii turistice având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiştii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând Contractul între pasager şi transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.4. În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care turistul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.

4.5. Organizatorul poate modifica prețul Contractului în sensul majorării sau diminuării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau diminuărilor de preț ale Contractului şi numai dacă modificarea are loc ca urmare a schimbărilor legate de:

(a) prețul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanților sau al altor surse de energie;

(b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în Contract, impuse de părţi terţe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, redevențele / taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi şi aeroporturi; sau

(c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.

Prețurile stabilite în Contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.

4.6. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în Contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

4.7. Organizatorul este răspunzător de executarea serviciilor de călătorie incluse în prezentul Contract, indiferent dacă aceste servicii urmează să fie furnizate de organizator sau de un alt furnizor de servicii de călătorie, cu excepția următoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin Contract se datorează călătorului;

b) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Organizatorul, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobținerii vizelor pentru toţi participanții. Organizatorul nu este răspunzător pentru prejudiciile cauzate călătorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;

c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în Contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.

4.8. Organizatorul are obligația să furnizeze în scris călătorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu călătorul (e-mail, fax, sms etc.), cu cel puțin 3 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:

a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de călător în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a organizatorului ori, în lipsa acestuia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului;

c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;

d) obligaţiile călătorului prevăzute la articolele de la 5.10 la 5.15.

4.9. Organizatorul acordă asistenţă adecvată fără întârzieri nejustificate călătorului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici organizatorul, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita, în special prin:

(a) furnizarea de informaţii corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autorităţile locale şi asistenţa consulară; şi

(b) acordarea de asistenţă călătorului în ceea ce priveşte efectuarea comunicărilor la distanţă şi sprijinirea acestuia în găsirea unor servicii de călătorie alternative.

Organizatorul are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenţă în cazul în care călătorul este cel care a provocat situaţia de dificultate în mod intenţionat sau din propria neglijenţă. Comisionul nu depăşeşte în niciun caz costurile efective suportate de Organizator.

4.10. Excursiile opționale se efectuează la fața locului cu agenții locale, care poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea și desfășurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor opționale nu se încasează în numele și pentru Agenția V500. Prețurile excursiilor opționale pot fi mai mari decât cele cumpărate de la recepția hotelurilor, având în vedere că turiștii pot avea la dispoziție mijloace de transport de la hotel la obiective și retur, ghid etc. Prețul excursiilor se calculează în general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. În cazul neîntrunirii acestui număr minim, fie tarifele pot fi majorate proporțional, fie excursia poate fi anulată, călătorii putând opta pentru achiziționarea excursiei de la recepția hotelului în funcție de disponibilități.

4.11. Clasificarea pe stele a unităților de cazare este cea atribuită oficial de catre ministerele de resort ale țărilor respective și ca atare, respectă normativele locale. Organizatorul nu poate fi facut responsabil de standardele acestor clasificări sau de atribuirea necorespunzatoare a numărului de stele.

4.12. Distribuirea camerelor la hotel se face la recepție si orice problemă legată de amplasarea sau aspectul camerei se rezolvă de către Turist direct la recepție, asistat dupa caz, fie de reprezentantul local al Agenției, fie telefonic la numărul de urgențe.

4.13. Specificațiile suplimentare menționate de călător (ex: pat matrimonial, camere de fumători / nefumători, balcon, etc.), sunt menționate în rezervare și pe vouchere, însă acestea depind de disponibilitatea din momentul în care se face check-in la hotel, iar acordarea lor nu poate fi garantată.

 • Drepturile și obligațiile călătorului

5.1. În cazul în care călătorul nu poate să participe la călătoria turistică, indiferent de motive, acesta poate să cesioneze Contractul unei terțe persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile pachetului de servicii de călătorie contractat, cu obligația de a anunța în scris Agenția cu cel puțin 5 zile înaintea datei de plecare. Între călătorul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terța persoană (cesionarul) și agenția de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de călătorie contractate și cesionate. Organizatorul este obligat să informeze persoana care transferă Contractul (cedentul) cu privire la costurile efective ale transferului.

Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, cesiunea Contractului poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. De asemenea, pentru calatoriile care necesita indeplinirea unor conditii speciale, ex: obținerea vizelor turistice, se va tine seama de acestea pentru cesiunea Contractului. Responsabilitatea încheierii Contractului de cesiune revine după caz fie cedentului, fie cesionarului, și niciodată Organizatorului (debitorului cedat). Călătorul care cedează pachetul său de servicii, precum și cesionarul, sunt responsabili în mod solidar la plata prețului călătoriei și a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

5.2. În cazul sejururilor de odihnă și/sau de tratament cu locul de desfășurare în România, călătorul are obligația să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regulă la ora 18,00 a zilei de intrare și se termină de regulă la ora 11,00 a zilei de ieșire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă și/sau tratament, bilet de excursie, etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spațiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a călătorului. În funcție de destinație, orele de intrare, respectiv ieșire, se pot modifica și sunt decise de unitatea hotelieră.

5.3. În cazul în care prețul Contractului este majorat cu peste 10%, indiferent de motivele majorării, călătorul poate înceta Contractul, având însă dreptul la rambursarea imediată de către Organizator a sumelor plătite, inclusiv comisionul.

5.4. Călătorul este obligat să comunice Organizatorului, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înștiințării prevăzute la cap. IV pct. 4.2 privind modificarea prevederilor esențiale ale Contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, în cazul aplicării clauzelor prevăzute în cap. IV pct. 4.7. literele b) și c), hotărârea sa de a opta pentru:

a) încetarea Contractului fără plata penalităților; sau

b) acceptarea noilor condiții ale Contractului.

5.5. În cazul în care călătorul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condițiile cap. IV pct. 4.2. se consideră că toate modificările au fost acceptate și călătorul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.

5.6. În cazul în care călătorul încetează Contractul în temeiul 5.4 sau Organizatorul anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, călătorul are dreptul:

a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii de călătorie de calitate echivalentă sau superioară, propus de Organizator;

b) să accepte un pachet de servicii de călătorie de calitate inferioară propus de Organizator, cu rambursarea diferenţei de preţ, în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele două pachete de călătorie, la momentul încheierii noului Contract de prestare de servicii;

c) să i se ramburseze toate sumele achitate în virtutea Contractului.

5.7. În toate cazurile menţionate la 5.6., călătorul are dreptul să solicite Organizatorului şi o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor Contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

a) anularea s-a făcut din cauza nerealizării numărului minim de persoane menţionat în Contract, iar Organizatorul a informat în scris călătorul cu cel puţin:

(i) 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de şase zile;

(ii) şapte zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două şi şase zile;

(iii) 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puţin de două zile;

b) anularea a intervenit din cauza unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unităţii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. IV pct. 4.7. lit. b);

c) anularea s-a făcut din vina călătorului.

5.8. Călătorul are dreptul să înceteze în orice moment, în tot sau în parte, Contractul, iar în cazul în care încetarea îi este imputabilă este obligat sa despăgubească Organizatorul pentru prejudiciul creat acestuia, conform prevederilor Cap. VI din prezentul Contract. Despăgubirea se poate ridica la maximul prețului pachetului de servicii de călătorie contractat.

5.9. Prin excepție de la punctul 5.8., călătorul are dreptul să înceteze Contractul privind pachetul de servicii de călătorie înainte de începerea executării pachetului, fără a plăti vreo penalitate de încetare în cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau care afectează semnificativ transportul pasagerilor la destinație, circumstanțe survenite după încheierea Contractului și dovedite prin înscrisuri emise de Ministerul Afacerilor Externe, aviz emis de Camera de Comerț și Industrie a României sau orice alt mijloc de probă.

Lista țărilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat completată și modificată de  Comitetul Național pentru Situații de Urgență, cu referire la perioada executării pachetului de servicii de călătorie  (ce presupune, însă fără a se limita la: obligativitatea purtării măștii de protecție, aplicarea măsurilor de carantină, prezentarea unui test negativ RT-PCR pentru SARS-CoV-2, sau a dovezii vaccinării, etc.) nu reprezintă o circumstanță inevitabilă si extraordinară si/sau caz de forță majoră si nu poate fi considerată un motiv de încetare a Contractului privind pachetul de servicii de călătorie, nefiind aplicabile prevederile art. 5.9. alin. 1.

5.10. În cazul încetării Contractului privind pachetul de servicii de călătorie, în condițiile art. 5.9. alin. 1, călătorul are dreptul la o rambursare completă a oricărei plăți efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despăgubire suplimentară.

5.11. În cazul în care călătorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat inițial și achitat, responsabilitatea financiară a renunțării îi aparține. Organizatorul va rezolva cerințele călătorului în limita posibilităților, eventualele diferențe de preț urmând a fi suportate de către călător.

În situația în care călătorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu încetarea Contractului, cu aplicarea penalităților prevăzute la Cap. VI din prezentul Contract la momentul respectiv și încheierea unui nou Contract.

5.12. Călătorul este obligat să achite la recepția unității hoteliere taxa de stațiune, taxa de salubritate, precum și alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Organizator.

5.13. Călătorul este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere actele sale de identitate, precum și documentul de călătorie eliberat de agenție (voucher, bilet de odihnă și/sau de tratament, etc.), în vederea acordării serviciilor de călătorie. În cazul în care călătorul beneficiază de bilete de odihnă și tratament, este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie și dovada plății contribuțiilor pentru asigurări sociale, la zi.

5.14. Călătorul ia la cunoștință că serviciile pe care le achiziționează fără ca acestea să facă parte din Contractul cu agenția de turism, sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislația țării de destinație, iar organizatorul nu are nici o responsabilitate asupra prestațiilor în cauză.

5.15. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către călător a unor formalități suplimentare (de ex. călătoria împreună cu minori, situația în care numele turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obligația de a îndeplini toate cerințele legale. Pentru o informare optimă, Organizatorul recomandă și consultarea site-ului Poliției de Frontieră. În cazul în care călătorul nu își respectă obligația de a se informa cu privire la formalitățile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Organizatorului (de ex. în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoțește, cazier judiciar, sau orice alte documente suplimentare – enumerarea fiind exemplificativă), Organizatorul este exonerat de orice răspundere în cazul imposibilității efectuării călătoriei.

5.16. Organizatorul recomandă călătorilor contactarea acestuia cu 24 ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc îmbarcare, etc.).

5.17. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de călători, condițiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.18. Călătorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinației lor. Organizatorul nu se face vinovat de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de călător ca urmare a nerespectării acestui alineat.

5.19. Călătorul are obligația să respecte locul, data și ora plecării atât la dus cât și la întors, precum și locurile, datele și orele stabilite pe parcursul programului de călătorie contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către călător a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele, vor fi suportate de către acesta.

5.20. În cazul în care călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii de călătorie refuză să se mai întoarcă în România și autoritățile din țara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, călătorul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli.

5.21. Majoritatea unităților de cazare sau de închirieri auto au introdus (și au impus pe plan internațional) sistemul ca turistului să i se solicite la check-in un card de credit (pe care pot bloca o anumită sumă) sau o sumă cash, ca o garanție de plată a serviciilor suplimentare neacoperite de Contract, ce pot fi achiziționate de exemplu în unitatea respectiva (consumatie restaurant, room-service, servicii SPA, etc.). Turistul este obligat să verifice cu atenție nota de plată înaintea semnării acesteia și să nu accepte sub nicio formă plata unor taxe și servicii deja specificate în Contract, orice reclamație ulterioară nu va fi luata în considerație. Suma blocată pe acest card, ca și perioada în care se face deblocarea ei, depinde de politica furnizorului respectiv, Agenția nefiind responsabilă de acest lucru.

5.22. Dacă în timpul călătoriei Călătorul nu mai dorește să beneficieze de serviciile achitate sau renunță la unele dintre ele, nu mai poate cere despăgubiri. Călătorul este obligat să respecte locul, data și ora plecării, orele de întalnire cu ghizii locali și cu reprezentantul local al Organizatorului, pe tot parcursul desfășurării excursiei. În caz contrar, toate cheltuielile care decurg din nerespectarea celor de mai sus vor fi suportate exclusiv de către Călător.

5.23. Pe durata excursiei, Turistul este de acord să achite pe loc reprezentantului local al Agenției, orice serviciu solicitat care nu este inclus în programul turistic (ex: schimbarea camerelor de hotel, tururi opționale etc.).

5.24. În cazul în care numele, prenumele, adresa, cartea de identitate și/sau pașaportul Călătorului se modifică, acesta este obligat să trimită Agenției un document oficial care să ateste această schimbare, urmând ca aceasta să suporte eventualele costuri suplimentare sau prejudicii rezultate în urma acestor schimbări (ex: cost schimbare nume bilet avion, dacă e posibil).

 • Renunțări, penalizări, despăgubiri. Limitarea răspunderii

6.1. În cazul în care călătorul renunță la pachetul de servicii de călătorie care face obiectul prezentului Contract, el datorează Organizatorului penalizări după cum urmează:

6.1.1. În cazul serviciilor de călătorie externe/interne:

Conditii de anulare/penalizari oferta STANDARD

a) 20% din prețul pachetului de servicii dacă renunțarea se face în intervalul 89 zile – 60 zile înaintea plecării;

b) 50% din prețul pachetului de servicii dacă renunțarea se face în intervalul 59 zile – 30 zile înaintea plecării;

c) 80% din prețul pachetului de servicii dacă renunțarea se face în intervalul 29 zile – 7 zile înaintea plecării;

d) 100% din prețul pachetului de servicii dacă renunțarea se face cu mai putin de 7 zile înaintea plecării.

Conditii de anulare/penalizari oferta EARLY BOOKING

a) 20% din prețul pachetului de servicii dacă renunțarea se face din momentul confirmarii rezervarii și până cu 60 zile înaintea plecării;

b) 50% din prețul pachetului de servicii dacă renunțarea se face în intervalul 59 zile – 30 zile înaintea plecării;

c) 80% din prețul pachetului de servicii dacă renunțarea se face în intervalul 29 zile – 7 zile înaintea plecării;

d) 100% din prețul pachetului de servicii dacă renunțarea se face cu mai puțin de 7 zile înaintea plecării

6.1.2 Condițiile de anulare/penalizare indicate la art. 6.1.1. sunt standard și se aplică în toate cazurile, cu excepția celor în care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (vezi condițiile ofertei sau ale programului turistic – exemple: programe de Revelion, turism individual, turism intern, croaziere, destinații exotice etc). Pe lângă penalitățile indicate mai sus, călătorul va suporta și eventualele taxe (ex: taxa pentru obtinerea vizelor), dacă acestea nu sunt incluse în valoarea Contractului.

6.2. În cazul în care călătorul care a contractat un pachet de servicii de călătorie cu Organizatorul și a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, Contractul se consideră reziliat de drept, iar Organizatorul are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul călătorului cu reținerea penalizărilor prevăzute la art. 6.1. din prezentul Contract.

6.3. În situația în care călătorul își manifestă dorința de a achiziționa un alt serviciu turistic, pentru o perioadă ulterioară, atunci diferența dintre valoarea voucherelor și valoarea penalizării se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul în care călătorul poate solicita noul pachet de servicii de călătorie este de maxim 2 luni de la data rezilierii Contractului/renunțarea la serviciile de călătorie inițiale. În cazul în care călătorul nu își exprimă opțiunea în această perioadă, Agenția nu îi mai poate oferi acestuia niciun pachet de servicii de călătorie ulterior.

6.4. Pentru biletele de odihnă și/sau de tratament cumpărate prin organizații sindicale, Organizatorul va face restituiri numai în baza cererilor de renunțare contrasemnate și ștampilate de reprezentantul organizației sindicale.

6.5. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, călătorului i se vor reține toate taxele datorate de Organizator prestatorilor direcți, precum și cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.6. Organizatorul este exonerat de orice răspundere în cazul în care după începerea călătoriei, serviciul de grăniceri/poliția de frontieră sau altă autoritate competentă refuză să acorde călătorului dreptul de ieșire/tranzit/intrare pe teritoriul unui stat, necesar pentru efectuarea serviciilor de călătorie. Călătorului i se va reține în această situație contravaloarea totală a pachetului de servicii de călătorie.

6.7. Penalizările echivalente cu cele indicate la punctele 6.1.1. ambele litere d), se aplică și în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinație, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului țării, din alte motive ce țin de persoana acestuia.

6.8. Călătorul trebuie sa depună în scris cererea de renunțare la pachetul de servicii de călătorie la Organizatorul la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunțare nu este luată în considerare.

6.9. Organizatorul va acorda despăgubiri în funcție de gradul de nerespectare a obligațiilor din Contract.

6.10. Organizatorul nu răspunde în situații de grevă, conflicte politice și de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internațional, precum și în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situații care nu sunt imputabile nici unei părți se consideră situații de forță majoră și exonerează de răspundere Organizatorul.

6.11. Toate sumele menționate la pct. 6.1., 6.2., 6.5., 6.6. și 6.7. din prezentul Contract, se vor reține de către Organizator din avansul sau prețul total al pachetului de servicii de călătorie achitat de călător, fără a fi necesară intervenția instanțelor de judecată.

 • Reclamații

7.1. Călătorul îl informează fără întârzieri nejustificate pe Organizator, ţinând cont de circumstanţele cazului, în legătură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în prezentul Contract.

Datele de contact ale Organizatorului pentru asistență:

Telefon: +40 731 035 646

E-mail: v500.ro@gmail.com

7.2. Dacă oricare dintre serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu cerințele prezentului Contract, Organizatorul remediază neconformitatea, cu excepţia cazului în care:

(a) este imposibil; sau

(b) implică cheltuieli disproporţionate, ţinând cont de anvergura neconformităţii şi de valoarea serviciilor de călătorie afectate.

Dacă Organizatorul, în conformitate cu primul paragraf litera (a) sau (b) din prezentul alineat, nu remediază neconformitatea, călătorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzătoare a preţului pentru orice perioadă în care a existat o neconformitate, cu excepţia cazului în care Organizatorul dovedeşte că neconformitatea este imputabilă călătorului.

7.3. În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar Organizatorul a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călător, călătorul poate rezilia Contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără plata unor penalități de reziliere şi, după caz, poate să ceară reducerea preţului şi/sau despăgubiri. 

 • Asigurări

8.1. Conform prevederilor OG nr. 2/2018 și ale Ordinului 156/2019 emis de Ministerul Turismului, călătorul este asigurat pentru rambursarea sumelor achitate de acesta în legătură cu pachetele de servicii de călătorie, în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare și în legătură cu serviciile de călătorie asociate, cum sunt definite la art. 3 pct. 16 din OG nr. 2/2018, în măsura în care Organizatorul facilitează servicii de călătorie asociate, la Societatea de Asigurare GERROMA (German Romanian Assurance S.A.) cu sediul în Str. Emil Gârleanu nr. 11, bl.A8, ap 49, București, sector 3, tel. 021.321.74.28, fax 021.320.20.16. Polița de Asigurare privind protecția în caz de insolvență a agenției de turism organziatoare V500 este: Polia de asigurare privind protecția în caz de insolvență a agenției de turism organziatoare, seria IF-i număr 3478 emisa la data 21/06/2022 cu valabilitate 21/06/2023. Aceasta este afișată pe pagina web a agenției de turism www.v500.ro.

8.2. Dacă în prezentul Contract este inclus transportul de pasageri, garanția prevazută la art. 8.1. include repatrierea călătorilor, indiferent dacă executarea pachetului este afectată de insolvența Organizatorului sau călătorul se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare sau la locul convenit de părți.

8.3. Valoarea despagubirii:

8.3.1. În cazul în care călătoria nu a început, valoarea despăgubirii este egală cu valoarea sumelor achitate efectiv de călător în baza prezentului Contract, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenţei Organizatorului.

8.3.2. Dacă în prezentul Contract este inclus transportul de pasageri şi călătorul se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare, din cauza insolvenţei Organizatorului, despăgubirea este egală cu contravaloarea serviciilor de călătorie neprestate călătorului şi achitate de acesta în baza acestui Contract, la care se adaugă costul repatrierii.

8.3.3. În cazul în care călătorul a beneficiat de repatriere în condițiile art. 8.2.:

a) Călătorul nu mai beneficiază de nicio altă despăgubire de la Asigurator, în situația în care repatrierea intervine ca urmare a nerespectării de către Organizator a obligaţiilor contractuale față de partenerii săi;

b) Călătorul beneficiază de rambursarea contravalorii serviciilor de călătorie neprestate şi achitate de acesta în baza prezentului Contract, fără a se scădea cheltuielile cu repatrierea efectuate de Asigurator, în cazul insolvenţei Organizatorului.

8.3.4. Asiguratorul poate propune călătorului o ofertă de servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, în condițiile prevăzute de Ordinul nr. 156/2019 emis de Ministerul Turismului. În situația în care călătorul acceptă oferta propusă, acesta nu beneficiază de nicio despăgubire suplimentară.

8.4. Condițiile de despăgubire:

8.4.1. Călătorul va anunța imediat Asiguratorul prin telefon sau fax în cazul în care Organizatorul aflat în stare de insolvenţă nu efectuează repatrierea sa.

8.4.2. În cazul în care călătorul solicită de la Organizator rambursarea sumelor achitate şi/sau a costului repatrierii, acesta transmite documentele justificative, în copie, către Organizator, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire având obligaţia să păstreze documentele justificative, în original.

8.4.3. Călătorul poate solicita Organizatorului aflat în stare de insolvenţă, rambursarea sumelor achitate de acesta şi/sau a costului repatrierii astfel:

a) în termen de maximum 30 de zile de la data declarării insolvenței Organizatorului, dacă aceasta a survenit ulterior datei încheierii pachetului neexecutat/executat parţial;

b) în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii executării pachetului în situaţia în care declararea insolvenței este anterioară acesteia.

8.4.4. În situaţia în care se dispune radierea Organizatorului ca urmare a falimentului, călătorul va transmite solicitarea de rambursare a sumelor plătite direct Asiguratorului în termen de 15 zile lucrătoare de la data radierii.

8.4.5. În situaţia prevăzută la alin. 8.3.2., călătorul poate solicita Organizatorului rambursarea costului repatrierii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile lucrătoare de la data repatrierii.

8.4.6. În termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării conform art. 8.4.3, 8.4.4. sau 8.4.5., după caz, Călătorul notifică în scris Asiguratorul în legătură cu solicitarea adresată Organizatorului privind rambursarea sumelor achitate de acesta şi/sau a costului repatrierii.

8.4.7. În termen de 15 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării de la art. 8.4.1. sau 8.4.4., după caz, călătorul transmite Asiguratorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative care cuprind cel puţin următoarele:

a) Contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie;

b) confirmările de primire precizate la art. 8.4.2. sau 8.4.5., după caz;

c) copiile documentelor care atesta achitarea serviciilor (de ex. chitanţe, ordine de plată), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de călător;

d) copiile documentelor de transport şi cazare, după caz, în cazul cererilor de rambursare a costului repatrierii.

8.4.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii de către Asigurator a documentelor justificative de la călător.

8.4.9. În cazul în care, după plata despăgubirii, Organizatorul plăteşte sumele datorate călătorului, acesta restituie Asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii sumelor de la Organizator.

8.5. Facultativ, călătorul are posibilitatea încheierii unui Contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistență care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinație ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Organizatorul recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalități de anulare. Călătorul se poate informa în agenții despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenția de turism de unde acesta a achiziționat pachetul de servicii de călătorie, dacă agenția oferă acest tip de serviciu.

8.6. Organizatorul nu se face vinovat de eventuala nerespectare a obligațiilor stipulate în polițele de asigurare contractate prin intermediul Organizatorului, deoarece aceasta este doar intermediar între călător și asigurator.

 • Documentele Contractului se constituie ca anexă la acesta și sunt, după caz, următoarele:

a) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;

b) programul turistic, în cazul acțiunilor turistice;

c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenției puse la dispoziţia călătorului, în format tipărit sau pe suport electronic.

În caz de discrepanță între prevederile Contractului si anexele acestuia, prevalează descrierea / caracteristicile pachetului de servicii de călătorie (după caz, a serviciului de călătorie) care este prezentată în oferta anexată.

 1. NOTA DE INFORMARE A CĂLĂTORULUI ASUPRA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1.  CINE SUNTEM NOI?

Agenția V500 reprezentată prin societatea RAI Business Consulting SRL (denumită în continuare „Societatea”), având datele de contact și de identificare din prembulul prezentului Contract, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (Regulamentul) și a celorlalte prevederi legale aplicabile în materia prelucrării datelor cu caracter personal. Această notă de informare descrie de ce și cum prelucrăm datele cu caracter personal și oferă informații privind drepturile dumneavoastră atunci când Societatea acționează ca Operator de date cu caracter personal.

10. 2. CUM NE PUTEȚI CONTACTA?

Ne puteți contacta la: Adresa: București, Str. Căpitan Ion Gârbea nr. 26, Bloc Turn, ap. 70, et. 7, Sector 5, Email: v500.ro@gmail.com, Telefon: +40 731 035 646.

10. 3. DATE ORI CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE SOCIETATE

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică, care o identifică sau pot duce la identificarea acesteia. Politica noastră este de a colecta datele personale necesare în scopurile determinate de activitățile Societății și solicităm clienților și partenerilor noștri să ne comunice acele date cu caracter personal necesare în aceste scopuri. Datorită diversității serviciilor și/sau produselor pe care le oferim, descrise pe www.v500.ro, este posibil să prelucrăm mai multe categorii de date personale, acestea variind în funcție de tipul de produs / serviciu / activitate / scop al prelucrării. Principalele date / categorii de date prelucrate de Societate pot fi, după caz și în funcție de scopurile asociate prelucrării, date precum:

a) Dacă sunteți un client al Societății noastre, respectiv încheiați un contract privind un pachet de servicii de călătorie cu V500:

• nume, prenume

• date de contact (adresă/e de email, domiciliu, numere de telefon, etc.)

• date privind acte de identitate (serie și număr pașaport / carte de identitate, după caz), dacă vor fi solicitate de autorități în vederea obținerii vizelor

• semnătura

b) Dacă sunteți vizitator al site-ului nostru:

• date obținute în urma accesării platformelor online ale Societății (cum ar fi identificatorul online al persoanelor care accesează unul sau mai multe dintre Site-urile ori paginile Societății, identificator prelucrat în scopurile amintite în Politica de cookies aferentă respectivei/ului pagini/Site), potențiale date primite/colectate prin intermediul platformelor de rețele sociale

c) Dacă ne vizitați la punctul nostru de lucru:

• imagini foto și/sau video doar în scopul asigurării securității bunurilor și persoanei dumneavoastră

10.4. SURSA DIN CARE PROVIN DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI, DACĂ ESTE CAZUL, DACĂ ACESTEA PROVIN DIN SURSE DISPONIBILE PUBLIC

În general, colectăm datele personale direct de la dumneavoastră. Putem prelucra date cu caracter personal colectate și din alte surse precum cum ar fi partenerii noștri, în special agenții de turism cu care noi colaborăm.

10.5. CE TIPURI DE PRELUCRĂRI DE DATE EFECTUEAZĂ SOCIETATEA NOASTRĂ?

Societatea noastră prelucrează date cu caracter personal în scopurile enunțate în prezenta notă de informare, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai multe operațiuni de prelucrare a datelor cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. Prezenta Notă de informare nu acoperă eventuala prelucrare efectuată de către participanți la excursiile organizate de Societate ori alte persoane care înregistrează/ publică imagini foto / video din cadrul circuitelor ori excursiilor organizate de noi, prelucrări care nu se afla sub controlul Societății.

10.6. SCOPURILE ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

Societatea prelucrează date cu caracter personal în multiple scopuri, iar modalitățile de colectare, baza legală de prelucrare, utilizarea, dezvăluirea, perioadele de păstrare etc. pot fi diferite, în funcție de fiecare scop. Putem folosi datele personale pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise în această notă de informare. În cazul în care Societatea va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele asupra cărora ați fost deja informat și care nu este compatibil cu scopurile pentru care datele au fost colectate inițial / care v-au fost aduse la cunoștință, Societatea va furniza informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante. Utilizăm datele personale în principal în următoarele scopuri:

– Desfășurarea obiectului de activitate al Societății, organizarea de circuite turistice ori excursii, precum și furnizarea de produse și prestarea de servicii aflate în legătură în special cu activitatea principală a Societății, respectiv organizarea de circuite turistice, excursii, sejururi charter, precum și alte tipuri de vacanțe, cât și raportat la alte activități conexe.

– Gestionarea relațiilor noastre cu clienții, furnizorii, profesioniștii din diverse domenii de activitate etc, îmbunătățirea activității și serviciilor Societății raportat la clienții și partenerii noștri, corespondență, oferte, negocieri, gestionare contracte.

– Prelucrăm datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale și angajamentelor asumate față de dumneavoastră, gestionării solicitărilor precum și sesizărilor/reclamațiilor în legătură cu serviciile noastre, pentru a putea rezolva eventualele aspecte sesizate, respectiv a putea îmbunătăți produsele și/sau serviciile noastre.

– Gestionarea riscurilor aflate în legătură cu activitatea noastră, sens în care luăm măsuri de securitate pentru a proteja datele personale, măsuri care implică detectarea, investigarea și soluționarea amenințărilor de securitate. Datele personale pot fi prelucrate ca parte a monitorizării securității fizice sau la nivelul aplicațiilor informatice pe care le utilizăm.

– Oferim clienților noștri informații despre noi și/sau despre alte persoane juridice, inclusiv în legătură cu servicii de tipul celor contractate de clienții noștri sau pentru care aceștia și-au manifestat interesul de a le achiziționa, activități de marketing și publicitate, În conformitate cu legea aplicabilă, folosim detaliile de contact ale clienților pentru a furniza direct sau indirect informații despre care apreciem că sunt de interes pentru aceștia.

– În cazul vizitării site-urilor noastre sau paginilor noastre de pe rețele sociale, este posibil să prelucrăm unele informații despre identificatorul online al vizitatorului în scopurile amintite în Politica de cookies (pentru mai multe informații accesați Politica de cookies (https://v500.ro/politica-de-cookies/ ) sau alte date personale potențial primite/colectate prin intermediul acestor platforme și/sau provenite din rețele sociale sau alte surse publice digitale.

– Respectarea unor cerințe legale și/sau de reglementare, cum ar fi cele de natură fiscală sau a celor solicitate prin acte normative speciale care reglementează obiectul nostru de activitate ori, după caz, de arhivare.

– Gestiune economico-financiară-administrativă.

– Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

– Statistici interne

10.7. TEMEIURILE JURIDICE ȘI CONDIȚIILE DE LEGALITATE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRĂRILE DE DATE

Temeiurile juridice ale prelucrării au în vedere dispozițiile Regulamentului și actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul României, prevederile legislației aplicabile în domeniul de activitate al Societății, Codul civil, Codul Fiscal și legislația conexă din domeniul fiscal. Prelucrarea se întemeiază pe cel puțin una dintre următoarele condiții de legalitate a prelucrării:

– prelucrarea poate fi necesară în vederea încheierii unui raport juridic / contract și/sau pentru executarea acestuia;

– prelucrarea poate fi necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Societății (de ex. cele referitoare la gestionarea documentelor justificative din punct de vedere fiscal);

– prelucrarea poate fi necesară pentru operațiunile de arhivare;

– prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o parte terță, respectiv:

 • pentru administrarea activității noastre, prestarea de servicii aflate în legătură în special cu activitatea principală a Societății, respectiv organizarea de circuite turistice, excursii, sejururi charter, precum și alte tipuri de vacanțe, cât și raportat la alte activități conexe,
  • pentru gestionarea relațiilor noastre cu potențialii clienți și clienții ori partenerii noștri, inclusiv, dar fără a ne limita la promovarea de servicii și/sau produse ale noastre ori ale partenerilor noștri, activități asociate,
  • pentru gestionarea riscurilor aflate în legătură cu activitatea noastră
  • gestionarea sesizărilor/reclamațiilor în legătură cu serviciile noastre, pentru a putea rezolva eventualele aspecte sesizate, respectiv a putea îmbunătăți produsele și/sau serviciile noastre, constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

– prelucrarea se poate baza pe consimțământul dumneavoastră, doar dacă ne aflam în una dintre ipotezele expres prevăzute de Regulament în acest sens.

10.8. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Păstrăm datele personale prelucrate de noi doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile), cum ar fi:

– Pe durata derulării contractului / raportului juridic pentru datele cu caracter personal necesare în executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care Societatea poate intra în contact în desfășurarea raportului juridic

– Pe durata prevăzută de lege în situațiile în care există acte normative aplicabile în acest sens (de ex. în cazul registrelor de contabilitate obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară, cum ar fi facturile emise de către Societatea noastră)

– Pe durata de existență a site-ului / paginilor de pe rețelele sociale pentru postarea de imagini foto sau înregistrări video din cadrul circuitelor organizate de Societate, testimoniale și alte asemenea pe site-urile și paginile acesteia disponibile pe Internet

– Până la retragerea consimțământului pentru prelucrările de date personale întemeiate exclusiv pe consimțământ

– Pe perioada de arhivare în interes public menționată de lege sau în politicile aplicabile ale Societății, după caz, pentru datele conținute în documentele pentru care legea sau Societatea au prevăzut arhivarea

În orice alte ipoteze ori în absența unor cerințe legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este de minim 3 ani de la data încetării relațiilor / ultimul contact dintre Societate și persoana vizată.

Oricare date pot fi păstrate de Societate, prin excepție de la prevederile anterioare, dacă este cazul, până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește situațiile în care Societatea ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea să apară între părți, de exemplu în contextul posibilei angajări a răspunderii juridice a Societății ori a persoanei vizate de prelucrare. În orice situație, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația aplicabilă, ștergem datele dumneavoastră la momentul la care ne solicitați acest lucru. Situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia de societatea noastră în legătură cu solicitarea de ștergere a datelor.

10.9. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE AL ACESTORA

Societatea noastră este responsabilă pentru facilitarea exercitării oricăruia dintre drepturile dumneavoastră menționate mai jos. Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin trimiterea unui e-mail la adresa v500.ro@gmail.com ori ne puteți transmite o cerere scrisă sau o puteți depune personal la sediul societății din preambul. Pentru protecția datelor dumneavoastră, pentru a preveni abuzul unor persoane rău-voitoare care ar urmări accesul la datele dumneavoastră, societatea noastră este posibil să vă solicite parcurgerea prealabilă a unor pași de identificare, pentru a ne asigura că dumneavoastră sunteți persoana care vă exercitați drepturile mai jos amintite prin intermediul unei solicitări. Dacă primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus, vă putem cere informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea înainte de a acționa în baza cererii formulate. În cazul în care introduceți o cerere în format electronic pentru exercitare drepturilor dvs., informațiile vor fi furnizate de societatea noastră tot în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format. Vom încerca să răspundem cu promptitudine la orice solicitare venită din partea dumneavoastră și, în orice caz, în limitele de timp menționate în mod expres de prevederile legale aplicabile (de regula 30 de zile de la înregistrarea cererii). În anumite situații expres prevăzute de legislația aplicabilă, putem taxa o cerere de acces care va lua în calcul costurile administrative necesare pentru îndeplinirea cererii. În ipoteza în care, ca urmare a aplicării unor dispoziții legale, societatea noastră nu poate da curs, în tot sau în parte, unei cereri primita din partea dumneavoastră în calitate de persoană vizată de prelucrare, atunci situațiile de excepție aplicabile vă vor fi comunicate prin intermediul răspunsului înaintat de societatea noastră în legătura cu cererea în cauză.

Dreptul de access

Aveți dreptul de acces, conform articolului 15 din Regulament, respectiv de a obține din partea Societății o confirmare dacă acesta prelucrează sau nu date personale care vă privesc și, în caz afirmativ, următoarele informații: (a) scopurile prelucrării; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (e) existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrării; (f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; (g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dvs., orice informații disponibile privind sursa acestora; (h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din Regulament, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, aveți dreptul să fiți informat cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din Regulament referitoare la transfer. La solicitarea dumneavoastră, Societatea furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.

Dreptul la rectificarea datelor

Aveți dreptul de a obține de la Societate, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, conform articolului 16 din Regulament. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. Atunci când este posibil sau necesar vom face corecții (după caz) pe baza informațiilor actualizate și vă vom informa cu privire la acest aspect, dacă este cazul.

Dreptul la ștergerea datelor

Aveți dreptul de a obține din partea Societății ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc (conform articolului 17 din Regulament), fără întârzieri nejustificate, cu excepția anumitor ipoteze prevăzute de Regulament, dacă se aplică unul dintre următoarele motive: a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; b) vă retrageți consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea în măsura în care prelucrarea se bazează exclusiv pe consimțământ și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; c) vă opuneți prelucrării efectuată în scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o terță parte și nu există motive legitime care să prevaleze față de interesele/drepturile și libertățile dvs. fundamentale în ceea ce privește prelucrarea sau vă opuneți prelucrării în scopuri de direct marketing; d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Societății în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află acesta; f) alte situații prevăzute de Regulament în măsura în care sunt aplicabile;

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării (conform articolului 18 din Regulament) în următoarele cazuri : a) Contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Societății să verifice exactitatea datelor; b) Prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; c) Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau d) V-ați opus prelucrării în conformitate cu articolului 21 alineatul (1) din Regulament, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal (conform articolului 20 din Regulament) pe care le-ați furnizat către Societate, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și la transmiterea acestora către alt operator, fără obstacole din partea Societății, în cazul în care: (i) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulament sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament; și (ii) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. În cazul exercitării dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise în mod direct de la Societate la un alt operator indicat de către dvs. în mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de opoziție la prelucrarea în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o parte terță

În orice moment aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuată în scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o terță parte, inclusiv creării de profiluri. În acest caz, Societatea nu va mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

Dreptul de opoziție la prelucrarea în scop de marketing direct

Atunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

Dreptul de retragere a consimțământului

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimțământului nu este aplicabilă în cazurile în care temeiul prelucrării nu este consimțământul.

10.10. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE SAU O RECLAMAȚIE

Dacă doriți să reclamați aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să trimiteți un e-mail cu detaliile reclamației dvs. la v500.ro@gmail.com. De asemenea puteți transmite / depune solicitarea dumneavoastră utilizând adresa societății din preambul. Vom analiza și vom răspunde oricărei plângeri pe care le primim în termenele legale. De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”).

10.11. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Societatea poate transmite / acorda acces / divulga datele personale în principal către următoarele categorii de persoane / entități:

– Autorități și entități publice (cum ar fi autorități fiscale etc)

– Parteneri comerciali (profesioniști în diverse domenii de activitate);

– Prestatori de servicii și/sau persoane împuternicite care prelucrează datele personale în numele Societății, în conformitate cu instrucțiunile primite de la noi și respectă această nota de informare, legile privind protecția datelor și orice alte măsuri adecvate de confidențialitate și de securitate (precum prestatori de servicii în domeniul IT care pot avea acces la date personale, furnizori de servicii de marketing, etc) ori furnizori de servicii (cum ar fi, de exemplu, firma de curierat).

– Imagini foto sau video din cadrul circuitelor organizate de Societate, testimoniale și alte asemenea pot fi postate cu titlu de prezentare pe site-urile și paginile acesteia disponibile pe Internet Transferurile și divulgarea se pot face și către entități din afara Uniunii Europene în scopul executării serviciilor incluse în pachet. Dacă Societatea transmite datele dvs. cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională, ne vom asigura că acestea sunt protejate corespunzător, respectiv că transmitem datele într-o țară care asigură un nivel adecvat de protecție conform evaluării de către Comisia Europeană ori, dacă se consideră că țara respectivă nu are legi echivalente cu standardele UE de protecție a datelor, vom cere terței părți să încheie un contract /acord/instrument obligatoriu din punct de vedere juridic care să reflecte aceste din urmă standarde sau să ofere alte garanții adecvate în acest sens.

10.12. CONSECINȚELE REFUZULUI FURNIZĂRII DATELOR PERSONALE

În cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră, vă aducem la cunoștință că, de regulă, nu sunteți obligat să vă furnizați informațiile personale către Societate, cu excepția cazurilor în care furnizarea lor constituie o obligație legală sau contractuală ori o obligație necesară pentru încheierea unei relații juridice/contract. Astfel, în măsura în care optați pentru unul sau mai multe dintre serviciile Societății, intrați într-o relație juridică cu Societatea sau beneficiați în alt context de serviciile/produsele noastre, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerințelor legale și/sau a relației juridice cu noi, deoarece aceste informații sunt necesare pentru onorarea obligațiilor asumate de Societate în raport cu dvs. ori pentru furnizarea serviciilor și/sau produselor către dumneavoastră. Astfel că, în anumite situații, în funcție de datele pe care refuzați să le furnizați, este posibil ca: o societatea noastră să fie în imposibilitatea de a încheia contractul ori de a continua relația contractuală cu dumneavoastră o societatea noastră să fie pusă în imposibilitatea de a-și onora parțial / integral obligațiile asumate față de dvs. Dacă apreciați că informațiile conținute în prezenta sunt ambigue ori conțin neclarități, puteți solicita în orice moment lămuriri în acest sens din partea noastră la adresa de email v500.ro@gmailcom.

10.13. CONSIMŢĂMÂNTUL PARENTAL IN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR (se va completa doar daca vor există minori – beneficiari indirecți ai serviciilor contractate):

Subsemnatul(a), (nume – prenume: părinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali), in calitate de (parinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali) al minorului / minorilor in varsta de ani, prin prezenta consimt în numele său (lor) ca V500 (RAI Business Consulting SRL) să poată prelucra datele cu caracter personal legate de numele și vârsta minorului(lor), serie si numar pasaport / carte de identitate, în scopul rezervarii / comercializarii pachetelor turistice / biletelor de avion al căror beneficiar direct sau indirect va fi minorul.

Prin semnarea prezentului Contract confirm că am citit, am fost informat(ă) corect, complet, am luat cunoștință și înțeleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protecția atât a datelor personale proprii, cât și protecția datelor personale ale minorului.

 1. Dispoziții finale

11.1. Prezentul Contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

11.2. Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie se va face în conformitate cu prevederile prezentului Contract și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative.

11.3. Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la altul.

11.4. Călătorul declară că Agenția l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui Contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii de călătorie inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice, călătorul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, în conformitate cu oferta Agenției.

11.5. Călătorul declară că anterior încheierii prezentului Contract Agenția i-a furnizat toate informațiile esențiale privind serviciile contractate, cum ar fi: destinația, itinerariul, perioada călătoriei, numărul de nopți incluse, mijloacele de transport, unitățile de cazare și serviciile de masă oferite, alte servicii incluse în pachet, numărul minim de persoane necesar efectuării serviciilor de călătorie, abilități lingvistice necesare călătorului pentru comunicarea orală, informații pentru persoane cu mobilitate redusă, informații generale despre regimul vizelor și pașapoartelor și privind formalitățile legate de sănătate în țara de destinație, informații privind agenția de turism organizatoare, prețul total al pachetului, modalitățile de plată, informații privind posibilitatea călătorului de a înceta Contractul oricând înainte de începerea executării pachetului și informații privind asigurarea facultative sau obligatorie care să acopere costurile încetării Contractului de către călător sau costurile de asistență, inclusive taxele de repatriere, în caz de accident, de boală sau de deces, cu care este în mod expres de acord.

11.6. În cazul în care prezentul Contract are ca obiect vânzarea de către Organizator a unui serviciu de călătorie care NU constituie pachet de servicii de călătorie conform dispozițiilor O.G. nr. 2/2018, art. 5.9, art. 5.10. și Capitolul VIII din prezentul Contract nu sunt aplicabile.

11.7. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.

11.8. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Agenția V500 – RAI Business Consulting SRLCălătorul
Prin administrator Alice RaduNume:
Semnatură Contract:Semnatură Contract: ______________________
Declar că prin Nota de informare de la capitolul 10 de mai sus, am luat cunoștință de informațiile puse la dispoziție de către Agenție în lumina Regulamentului și am fost informat/ă de către Agenție cu privire la drepturile pe care le conferă Regulamentul și legea română privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Semnatură Notă de informare: _______________ Data: _____________

ANEXA 1 – OFERTA